Feeds:
Raksti
Komentāri

Archive for the ‘Biedrība “Pūpe”’ Category

Biedrība “Pūpe” dibināta 2011.gada 10.septembrī.

2011.gada 3.oktobrī biedrība tiek reģistrēta Lauku atbalsta dienestā.

2011.g 3.novembrī iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības jomā – pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde 2 cilvēku sastāvā: Arturs Orlovskis, Elita Heniņa. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.

Šābrīža svarīgākās darbības ir:

 •  iecerētā parka centrālās daļas (austrumu stila dārzs ar dīķi, īpaši dekoratīvu un retu augu kolekciju un mazajām dārza arhitektūras formām) apstādījumu projekta detaļu izstrāde;
 • veicamo darbu tāmēšana, veicēju apzināšana un cenu aptaujas;
 • izziņas darbs kolekcijas papildināšanai (sēklu, stādu pasūtīšana no kolekcijām Latvijā, Krievijā, Eiropā, ASV, Ķīnā u.c.);
 • mājaslapas pilnveidošana,

Biedrības tuvākie mērķi būtu:

 •  iesaistīt parka tapšanas procesā apkārtējos iedzīvotājus un interesentus, tādējādi veicot kopīgu sabiedriski derīgu darbu un nostiprinot kopīgu atbildību par paveikto;
 •  izstrādāt visām nepieciešamajām prasībām atbilstošu projektu biedrības Pierīgas partnerība atklātajam konkursam ELFLA līdzfinansējumam;
 • apzināt tuvākās apkārtnes vēsturi, pētot bibliotēkās un arhīvos (t.sk. arī ārvalstu) pieejamos avotus.

Ilgtermiņā biedrībai būtu jāpanāk:

 • dendroparka izveide par nopietnu kolekciju ar atbilstošu statusu (dalība starptautiskā dendrāriju un botānisko dārzu asociācijā), kas ļautu paplašināt sadarbības iespējas ar radniecīgiem objektiem Latvijā un ārpus tās;
 • parka vides piepildīšana ar sabiedrību aktivizējošu saturu, izglītojošiem un atraktīviem elementiem;
 • pieguļošās publiskās telpas iekļaušana kopējā sabiedrisko apstādījumu koncepcijā, paredzot tajā arī vēl eksistējošo vēsturisku objektu saglabāšanu un aizsardzību;
 • ieinteresētība un finansiāls atbalsts nopietnam novadpētnieciskam pētījumam (iespējams, arī grāmatai) par tuvākās apkārtnes, bet ideālā variantā – visa Babītes pagasta (bijušās Piņķu muižas) teritorijas vēsturi.

Read Full Post »