Feeds:
Ziņas
Komentāri

Archive for the ‘Iecere’ Category

3.1. Parka iecere

Parka veidošanas iecere sākotnēji saskārās ar grūtībām atrast piemērotu vietu, kas būtu ērti sasniedzama gan parka veidotājiem un uzturētājiem, gan potenciālajiem lietotājiem. Brīvo privāto zemju īpašnieki nebija gatavi investēt savu zemi nepelnošā projektā. Toties 2011.gada 26.oktobrī ideja guva pārliecinošu atbalstu Babītes novada pašvaldībā kā gatavība iznomāt brīvu zemes gabalu aizaugušu bijušo ģimenes mazdārziņu teritorijā, tiešā ciemata centra, Babītes stacijas un Rīgas sabiedriskā transporta tuvumā. 2012.gada 25.janvārī Babītes novada dome, izvērtējot biedrības darbību un ņemot vērā tās kā sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nolēma nodot pašvaldībai piederošu zemes gabalu biedrībai „Pūpe” bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem dendroparka izveidei, noslēdzot patapinājuma līgumu.

Projekta īstenošanai jāveic sekojoši pasākumi:

 •  jāattīra topošā parka teritorija no aizauguma un atkritumiem;
 • jāveic teritorijas pilna topogrāfiskā uzmērīšana;
 •  jāizstrādā un pašvaldības būvvaldē jāsaskaņo skiču projekti parka funkcionēšanai nepieciešamajām vieglas konstrukcijas palīgēkām inventāra novietošanai, kolekcijas pavairošanai, sezonas darbu personālam, pasākumu un nodarbību rīkošanai, kā arī mazajām dārza arhitektūras formām;
 •  jāveic elektrības, ūdens urbuma (spices) un iespējami citu komunikāciju pieslēgumi;
 • jāizveido plānotais reljefs, dīķis, celiņi, jāiegādājas un jāizvieto lielie laukakmeņi;
 •  jāiegādājas parka veidošanai un uzturēšanai nepieciešamais sīkais inventārs;
 •  jāveic augsnes analīze un agrotehnika (jāsagatavo augsne stādījumiem);
 • ņemot vērā paredzamo stādījumu materiālo un ainavisko vērtību, jāiežogo teritorija, nodrošinot brīvu publisku piekļuvi parkam gaišajā diennakts laikā pēc parka labiekārtošanas;
 •  jāparedz parka teritorijai apsardzes iespējas;
 •  jāizbūvē palīgēkas un mazās dārza arhitektūras formas, jāizveido akmensdārzs;
 •  jāierīko parka atraktīvie elementi (stūrītis bērniem, saulespulkstenis, karoga masts u.c.);
 • pēc infrastruktūras izveides un augsnes noblīvēšanās jāizstāda augi.

Apskatītais parka projekts ir aplūkojams kā konceptuāli vienots, pabeigts un patstāvīgi funkcionēt spējīgs objekts, tai pat laikā kolekcijā esošie un parkam pieejamie augu resursi, kā arī labiekārtošanas ieceres ļautu apgūt nesalīdzināmi lielākas platības, lai eksponētu ievērojamu skaitu arī liela auguma kokaugu sugas un šķirnes. Šajā sakarā varētu tikt attīstīta ideja par pieguļošo sabiedrisko apstādījumu iekļaušanu kopējā parka koncepcijā, realizējot daudzas idejas publiskās telpas organizēšanai (t.sk. bērnu un jauniešu aktivitātēm).

Read Full Post »